ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА НА ТЕСИ И ПАРТНЬОРИ TESY Air Index

I. Организатори на Кампанията.

1. Организатори на Кампанията са „ТЕСИ“ ООД, ЕИК 040029337 („ТЕСИ“) и „ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 130858590, „ТЕХНОМАРКЕТ“ АД, ЕИК 200586338, „ТЕХНОМИКС БГ“ ООД, ЕИК 130444485, „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД, ЕИК 200525782, „ДОВЕРИЕ БРИКО“ АД, ЕИК 130006992, „МАГНУМ-Д“ ЕООД, ЕИК 831674421, („ПАРТНЬОРИ“). Организаторите самостоятелно определят условията за участие в Кампанията.

II. Правила за участие в Кампанията.

2. Участниците в Кампанията са длъжни да се запознаят и да спазват разпоредбите на настоящите Общи условия.

3. Общите условия на Кампанията са публикувани на интернет-страницата www.tesyairindex.bg, както и са поставени на видно място във всеки един от следните търговските обекти, включени в Територията на Кампанията.

III. Територия на провеждане на Кампанията.

4. Кампанията се организира и провежда на интернет-страницата www.tesyairindex.bg и във всеки един от следните търговските обекти на територията на гр. София, Република България:

4.1. Търговски обекти от търговската верига „Технополис“:

Гр. София, кв. Люлин, бул. Царица Йоанна 70
Гр. София, Paradise center, бул. Черни връх 100
Гр. София, The Mall, бул. Цариградско шосе 115
Гр. София, Bulgaria Mall, бул. България 69
Гр. София, жк. Младост 4, Околовръстен път 265
Гр. София, бул. История Славянобългарска 13

4.2. Търговски обекти от търговската верига „Техномаркет“:

Гр. София, бул. Цариградско шосе 92
Гр. София, бул. Владимир Вазов 83
Гр. София, Mall of Sofia, бул. Ал. Стамболийски 101
Гр. София, Park Center Sofia, бул. Арсеналски 2
Гр. София, Ring Mall, бул. Околовръстен път 214, -1 етаж
Гр. София, жк. Надежда, бул. Ломско шосе 2 А

4.3. Търговски обекти от търговската верига „Техмарт“:

Гр. София, бул. Братя Бъкстон 30
Гр. София, жк. Стрелбище, бул. Гоце Делче, бл.1
Гр. София, бул. Симеоновско шосе 138
Гр. София, бул. Царица Йоанна 15
Гр. София, бул. Сливница 437

4.4. Търговски обекти от търговската верига „Техномикс“:

Гр. София, бул. Европа 148
Гр. София, бул. Мадрид 47
Гр. София, бул. Симеоновско шосе 74

4.5. Търговски обекти от търговската верига „Мосю Бриколаж“:

Гр. София, бул. Цариградско шосе 115
Гр. София, бул. Европа 171
Гр. София, ул. Околовръстен път 214

4.6. Търговски обекти от търговската верига „Практикер“:

Гр. София, бул. Цариградско шосе 323.

IV. Право на участие в Кампанията. Участници.

5. Право на участие в Кампанията имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години към датата на заявяване на Талон за отстъпка от цената на Продукт на интернет-страницата www.tesyairindex.bg.

6. За участие в Кампанията не се изисква закупуване на продукт или услуга.

V. Период на Кампанията. Период на Валидност на Талоните за отстъпка.

7. Кампанията стартира в 00.00 ч. на 16.02.2018 г. и продължава до 23.59 ч. на 16.03.2018 г. включително.

8. Всеки Талон за отстъпка, участващ в Кампанията, може да бъде използван от Участника в периода от 00.00 ч. на 16.02.2018 г. до 23.59 ч. на 23.03.2018 г. включително, но не по-късно от 7 дни от неговото автоматично генериране по реда на Раздел VІІІ от настоящите Общи условия.

VI. Талон за отстъпка.

9. Талонът за отстъпка представлява запаметен в електронен формат в устройство на Участника или разпечатан от Участника на хартиен носител специален талон, генериран съгласно Раздел VI от настоящите Общи условия, на който е указана отстъпка от 30 (тридесет) лева от цената на Продукт, включен в настоящата Кампания и наличен за покупка в търговските обекти, посочени в Раздел I при покупката на Продукта.

10. Талонът за отстъпка не може да бъде заменян за неговата парична равностойност.

11. Всеки Участник може да заяви неограничен брой Талони за отстъпка.

12. Един брой Талон за отстъпка предоставя право на отстъпка от 30 (тридесет) лева при покупката на един брой Продукт.

13. В случай, че Участник, получил Талон за отстъпка по реда на настоящите Общи условия , не предприеме действията, посочени в т. 18 от настоящите Общи условия в периода на валидност на Талона за отстъпка, той губи правото си на отстъпка, като след изтичането на този период, Талонът за отстъпка става невалиден.

VII. Продукти, включени в Кампанията.

14. Продуктите, включени в Кампанията са, както следва:

14.1. електрически конвектор с управление през интернет модел HeatЕco Cloud CN03 200 EIS CLOUD W - 2000W;

14.2. електрически конвектор с управление през интернет модел HeatЕco Cloud CN03 200 EIS Wi-Fi – 2000W;

14.3. електрически конвектор с управление през интернет модел HeatЕco Cloud CN03 250 EIS CLOUD W - 2500W;

14.4. електрически конвектор с управление през интернет модел HeatЕco Cloud CN03 250 EIS Wi-Fi – 2500W;

15. Възможно е поради силно увеличено търсене в отделни дни от Периода на Кампанията някои от Продуктите, включени в Кампанията да не са налични във всеки търговски обект на Територията на Кампанията.

VIII. Механизъм за участие в Кампанията.

16. Участникът следва да достъпи интернет-страницата www.tesyairindex.bg. Интернет-страницата предоставя данни в реално време за замърсяването на въздуха на територията на град София, Република България. Данните се обновяват автоматично, на всеки 15 (петнадесет) минути, като източникът на данните е интернет-страницата страницата https://airsofia.info/. Данните ще съставляват усреднени стойности за замърсяването на въздуха в гр. София за съответния актуален времеви период. Ако стойностите за замърсяване на въздуха са над допустимите средни стойности от 50 микрограма на кубичен метър, всеки Участник, достъпил интернет-страницата www.tesyairindex.bg ще може при кликване върху нарочно определен бутон да заяви получаване на Талон за отстъпка. Валидността на Талон за отстъпка е 7 дни, считано от датата на неговото автоматично генериране от интернет-страницата www.tesyairindex.bg. Участникът може да запамети автоматично генерирания Талон за отстъпка в pdf. Формат на свое устройство или да го разпечата на хартиен носител.

17. При посещение на търговски обект, включен в Територията на Кампанията в срока на валидност на Талона за отстъпка Участникът има право да закупи Продукт, включен в Кампанията, с отстъпка от 30 (тридесет) лева от цената на Продукта (с включен ДДС), срещу която е предложен за продажба Продуктът в съответния търговски обект, включен в Кампанията.

18. При извършване на покупко-продажбата на желания от Участника Продукт, включен в Кампанията, Участникът следва да представи Талон за отстъпка в периода на неговата валидност.

IХ. Съгласие с Общите условия.

19. Чрез изпълнение на описаните изисквания в Раздел VI от настоящите Общи условия, Участникът декларира, че е запознат настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите и се задължава безусловно да ги спазва.

Х. Промени в Общите условия.

20. С оглед периодично допълване и модификации на Кампанията и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организаторите.

21. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на интернет-страницата www.tesyairindex.bg, поставят се на видно място във всеки един от търговските обекти, включени в Територията на Кампанията и влизат в сила за всички участници в деня на публикуването им на интернет-страницата www.tesyairindex.bg.

ХI. Права върху интелектуална собственост.

22. Всеки Участник чрез изпълнение на описаните изисквания в Раздел VI от настоящите Общи условия изрично се съгласява, че негови лични данни, включително, но без да се ограничава до имена, лични и/или потребителски имена, IP адреси и изявления на участника, могат да се използват напълно безплатно от Организаторите за целите на настоящата Кампания, включително чрез реклами в печатни и електронни медии и използване на образи на участници в Кампанията в такива реклами.

ХII. Ограничаване на отговорността.

23. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в Кампанията e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторите не отговорят за евентуално причинени на Участника при участие в Кампанията вреди, освен ако са причинени умишлено.

24. Организаторите не носят отговорност за невъзможността на осигуряване на участие в Кампанията при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организаторите.

25. Организаторите не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет-страницата www.tesyairindex.bg, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

26. С приемането на настоящите Общи условия Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет-страницата www.tesyairindex.bg, които могат да възникнат, независимо от положената грижа отстрана на Организаторите. Участникът декларира, че няма да претендира за каквито и да било обезщетения от Организаторите, за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

27. Организаторите не гарантират, че участието в Кампанията ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън техните възможности, контрол и воля. Организаторите не носят отговорност за загуба на съхраняваната информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Кампанията.

ХIII. Временни санкции. Дисквалификация.

28. Организаторите имат право незабавно и без предизвестие да спират, ограничават и/или прекратяват участието на Участника в Кампанията, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, правилата за ползване на интернет-страницата, морала и добрите нрави, като Организаторите си запазват правото да дисквалифицират Участника.

29. В горните случаи Организаторите не носят отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника или трети лица, настъпили в следствие спирането, ограничаването на участието и/или прекратяването на участието на Участника в Кампанията.

30. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява престъпление, Организаторите сезират компетентните държавни органи, като им предоставят цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

31. Организаторите не са задължени да водят кореспонденция във връзка с претенции за използване или получаване на Талони за отстъпка. При дисквалифициране на Участник по реда на т. 28 по-горе Организаторите не са длъжни да дават обяснения и/или представят доказателства на дисквалифицирания Участник по отношение на причината за дисквалификацията му

ХIV. Обезщетения.

32. Участникът е длъжен да обезщети Организаторите и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително заплатени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в Кампанията в нарушение на действащото законодателство, настоящите Общи условия и Правилата за работа на интернет-страницата www.tesyairindex.bg.

ХV. Защита на личните данни.

33. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия се счита, че Участникът е изразил съгласие, предоставените от него данни, да бъдат съхранявани и обработвани от Организаторите.

34. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

35. Организаторите полагат дължимата грижа, събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците, да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

36. Организаторите отговарят за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на Кампанията, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

37. Информацията по предходната точка може да бъде използвана от Организаторите за предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, запитвания, за статистически и всякакви други цели, освен в случайна изрично несъгласие за това на Участника, изразено писмено на посочените в т. 48 адреси за кореспонденция.

38. Описаните по-горе цели, за които може да се ползва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Организаторите.

39. Организаторите се задължават да не следят, редактират или разкриват никаква лична информация за Участника или за участието му в Кампанията и да не предоставят събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  • са получили изричното съгласие на Участника при участието му в Кампанията или в по-късен момент;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  • информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Организаторите за дейности, свързани с провеждане на Кампанията;
  • други, посочени в закона случаи.

40. Информацията по предходната точка може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица, единствено за посочените по-горе цели или други незабранени от закона цели.

ХVI. Други условия.

41. Организаторите имат неотменимо право да прекратят Кампанията по всяко време, в случай, че установят злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторите не дължат компенсация на Участниците.

42. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, факс и лично съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организаторите и други подобни, доколкото изявлението е записано технически, по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

43. В случай, че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организаторите, дори ако не е било получено.

44. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

45. За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

46. Всички разходи свързани с участието на Участника за участие в Кампанията, като достъп до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организаторите, са за сметка на Участника.

47. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град Шумен.

48. Всички съобщения на Участниците до Организаторите следва да бъдат изпратени в писмен вид на адрес: гр. София 1166, ж.к. София Парк, Блок 16 В, офис 2, ет.2 или на e-mail адрес contact@tesy.com.

49. Настоящите Общи условия влизат в сила от 00.00 ч. на 16.02.2018 г. и са валидни за Периода на Кампанията в случай, че не бъдат изменени, допълнени или отменени съгласно условията на Раздел Х.