ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА НА ТЕСИ И ПАРТНЬОРИ TESY Air Index

I. Организатори на Кампанията.

1. Организатори на Кампанията са „ТЕСИ“ ООД, ЕИК 040029337 („ТЕСИ“) и „ТЕXНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 130858590, „ТЕXНОМАРКЕТ“ АД, ЕИК 200586338, „ТЕXНОМИКС БГ“ ООД, ЕИК 130444485, „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД, ЕИК 200525782, „МАГНУМ-Д“ ЕООД, ЕИК 831674421, „ЗОРА-М.М.С.“ ООД, ЕИК 121839316, „БАУМАКС БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 131313550 („ПАРТНЬОРИ“). Организаторите самостоятелно определят условията за участие в Кампанията.

II. Правила за участие в Кампанията.

2. Участниците в Кампанията са длъжни да се запознаят и да спазват разпоредбите на настоящите Общи условия.

3. Общите условия на Кампанията са публикувани на интернет-страницата www.tesyairindex.bg, както и са поставени на видно място във всеки един от посочените в т. 4 от тези Общи условия търговски обекти, включени в Територията на Кампанията.

III. Територия на провеждане на Кампанията.

4. Кампанията се организира и провежда на интернет-страницата www.tesyairindex.bg и във всеки един от следните търговските обекти на територията на гр. София, Република България:

4.1. Търговски обекти от търговската верига „Технополис“:

Гр. София, кв. Люлин, бул. Царица Йоанна 70
Гр. София, Paradise center, бул. Черни връх 100
Гр. София, The Mall, бул. Цариградско шосе 115
Гр. София, Bulgaria Mall, бул. България 69
Гр. София, жк. Младост 4, Околовръстен път 265
Гр. София, бул. История Славянобългарска 13
Гр. София, Serdica Center, бул. Ситняково 48

4.2. Търговски обекти от търговската верига „Техномаркет“:

Гр. София, бул. Цариградско шосе 92
Гр. София, Mall of Sofia, бул. Ал. Стамболийски 101
Гр. София, Park Center Sofia, бул. Арсеналски 2
Гр. София, Ring Mall, бул. Околовръстен път 214, -1 етаж
Гр. София, жк. Надежда, бул. Ломско шосе 2 А
Гр. София, бул. Европа 171

4.3. Търговски обекти от търговската верига „Техмарт“:

Гр. София, бул. Братя Бъкстон 30
Гр. София, жк. Стрелбище, бул. Гоце Делче, бл.1
Гр. София, бул. Симеоновско шосе 138
Гр. София, бул. Царица Йоанна 15
Гр. София, бул. Сливница 437
Гр. София, бул. Владимир Вазов 83

4.4. Търговски обекти от търговската верига „Техномикс“:

Гр. София, бул. Европа 148
Гр. София, бул. Мадрид 47
Гр. София, бул. Симеоновско шосе 74

4.5. Търговски обекти от търговската верига „Зора“:

гр. София, ул. Коста Лулчев 52 - SkyCity mall;
гр. София, ул. Околовръстен път 106A;
гр. София, ж.к. Младост 1, бул. Андрей Сахаров № 20;
гр. София, ж.к. Люлин 7 , бул. Джавахарлал Неру № 10;
гр. София, ж.к. Xаджи Димитър, бул. Вл.Вазов № 40;
гр. София, бул. България 53;
гр. София, бул. Ботевградско шосе 525;
гр. София, бул. Европа 184;
гр. София, Район Запад, ж.к. Надежда, бул. Ломско Шосе, бл. 172, вх. Б.

4.6. Търговски обекти от търговската верига „Xоум Макс“:

Гр. София, бул. Владимир Вазов 83 Враждебна;
Гр. София, Околовръстен път 794 София Люлин

4.7. Търговски обекти от търговската верига „Практикер ритейл“:

Гр. София, бул. Панчо Владигеров 75

IV. Право на участие в Кампанията. Участници.

5. Право на участие в Кампанията имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години към датата на заявяване на Талон за отстъпка от цената на Продукт на интернет-страницата www.tesyairindex.bg.

6. За участие в Кампанията не се изисква закупуване на продукт или услуга.

V. Период на Кампанията. Период на Валидност на Талоните за отстъпка.

7. Кампанията стартира в 00.00 ч. на 06.12.2018 г. и продължава до 23.59 ч. на 06.03.2019 г. включително.

8. Всеки Талон за отстъпка, участващ в Кампанията, може да бъде използван от Участника в периода от 00.00 ч. на 06.12.2018 г. до 23.59 ч. на 13.03.2019 г. включително, но не по-късно от 7 дни от неговото автоматично генериране по реда на Раздел VIII от настоящите Общи условия.

VI. Талон за отстъпка.

9. Талонът за отстъпка представлява запаметен в електронен формат в устройство на Участника или разпечатан от Участника на хартиен носител специален талон, генериран съгласно Раздел VIII от настоящите Общи условия, на който е указана отстъпка от 30 (тридесет) лева от цената на Продукт, включен в настоящата Кампания и наличен за покупка в търговските обекти, посочени в Раздел III при покупката на Продукта.

10. Талонът за отстъпка не може да бъде заменян за неговата парична равностойност.

11. Всеки Участник може да заяви неограничен брой Талони за отстъпка.

12. Един брой Талон за отстъпка предоставя право на отстъпка от 30 (тридесет) лева при покупката на един брой Продукт.

13. В случай, че Участник, получил Талон за отстъпка по реда на настоящите Общи условия , не предприеме действията, посочени в т. 18 от настоящите Общи условия в периода на валидност на Талона за отстъпка, той губи правото си на отстъпка, като след изтичането на този период, Талонът за отстъпка става невалиден.

VII. Продукти, включени в Кампанията.

14. Продуктите, включени в Кампанията са, както следва:

14.1. електрически конвектор с управление през интернет модел HeatЕco Cloud CN03 200 EIS CLOUD W - 2000 W;

14.2. електрически конвектор с управление през интернет модел HeatЕco Cloud CN03 250 EIS CLOUD W - 2500 W;

14.3. електрически конвектор с управление през интернет модел ConvЕco Cloud CN04 050 EIS CLOUD W - 500 W;

14.4. електрически конвектор с управление през интернет модел ConvЕco Cloud CN04 050 EIS CLOUD W - 1000 W;

14.5. електрически конвектор с управление през интернет модел ConvЕco Cloud CN04 050 EIS CLOUD W - 1500 W;

14.6. електрически конвектор с управление през интернет модел ConvЕco Cloud CN04 050 EIS CLOUD W - 2000 W;

14.7. електрически конвектор с управление през интернет модел ConvЕco Cloud CN04 050 EIS CLOUD W - 2500 W;

14.8. електрически конвектор с управление през интернет модел ConvЕco Cloud CN04 050 EIS CLOUD W - 3000 W;

14.9. Въздухоочистител модел AC 16 EHCI.

15. Възможно е поради силно увеличено търсене в отделни дни от Периода на Кампанията някои от Продуктите, включени в Кампанията да не са налични във всеки търговски обект на Територията на Кампанията.

VIII. Механизъм за участие в Кампанията.

16. Участникът следва да достъпи интернет-страницата www.tesyairindex.bg. Интернет-страницата предоставя данни в реално време за замърсяването на въздуха на територията на град София, Република България. Данните се обновяват автоматично, на всеки 15 (петнадесет) минути, като източникът на данните е интернет-страницата страницата https://airsofia.info/. Данните ще съставляват усреднени стойности за замърсяването на въздуха в гр. София за съответния актуален времеви период. Ако стойностите за замърсяване на въздуха са над допустимите средни стойности от 50 микрограма на кубичен метър, всеки Участник, достъпил интернет-страницата www.tesyairindex.bg ще може при кликване върху нарочно определен бутон да заяви получаване на Талон за отстъпка. Валидността на Талон за отстъпка е 7 дни, считано от датата на неговото автоматично генериране от интернет-страницата www.tesyairindex.bg. Участникът може да запамети автоматично генерирания Талон за отстъпка в pdf. формат на свое устройство или да го разпечата на хартиен носител.

17. При посещение на търговски обект, включен в Територията на Кампанията в срока на валидност на Талона за отстъпка Участникът има право да закупи Продукт, включен в Кампанията, с отстъпка от 30 (тридесет) лева от цената на Продукта (с включен ДДС), срещу която е предложен за продажба Продуктът в съответния търговски обект, включен в Кампанията.

18. При извършване на покупко-продажбата на желания от Участника Продукт, включен в Кампанията, Участникът следва да представи Талон за отстъпка в периода на неговата валидност.

IX. Приемане на Общите условия.

19. Участникът заявява, че е запознат с настоящите Общи условия, които са оповестени публично на сайта www.tesyairindex.bg . Участникът е информиран, че с натискането на бутона „Съгласявам се с условията" става страна по същите, както и се задължава да спазва правилата на Кампанията.

X. Промени в Общите условия.

20. С оглед периодично допълване и модификации на Кампанията и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организаторите.

21. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на интернет-страницата www.tesyairindex.bg, поставят се на видно място във всеки един от търговските обекти, включени в Територията на Кампанията и влизат в сила за всички участници в деня на публикуването им на интернет-страницата www.tesyairindex.bg.

XI. Ограничаване на отговорността.

22. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в Кампанията e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторите не отговорят за евентуално причинени на Участника при участие в Кампанията вреди, освен ако са причинени умишлено.

23. Организаторите не носят отговорност за невъзможността на осигуряване на участие в Кампанията при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организаторите.

24. Организаторите не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет-страницата www.tesyairindex.bg, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

25. С приемането на настоящите Общи условия Участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет-страницата www.tesyairindex.bg, които могат да възникнат, независимо от положената грижа отстрана на Организаторите. Участникът декларира, че няма да претендира за каквито и да било обезщетения от Организаторите, за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

26. Организаторите не гарантират, че участието в Кампанията ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън техните възможности, контрол и воля. Организаторите не носят отговорност за загуба на съхраняваната информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Кампанията.

XII. Временни санкции. Дисквалификация.

27. Организаторите имат право незабавно и без предизвестие да спират, ограничават и/или прекратяват участието на Участника в Кампанията, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, морала и добрите нрави, като Организаторите си запазват правото да дисквалифицират Участника.

28. В горните случаи Организаторите не носят отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника или трети лица, настъпили в следствие спирането, ограничаването на участието и/или прекратяването на участието на Участника в Кампанията.

29. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява престъпление, Организаторите сезират компетентните държавни органи, като им предоставят цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

30. Организаторите не са задължени да водят кореспонденция във връзка с претенции за използване или получаване на Талони за отстъпка. При дисквалифициране на Участник по реда на т. 27 по-горе Организаторите не са длъжни да дават обяснения и/или представят доказателства на дисквалифицирания Участник по отношение на причината за дисквалификацията му.

XIII. Обезщетения.

31. Участникът е длъжен да обезщети Организаторите и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително заплатени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в Кампанията в нарушение на действащото законодателство и настоящите Общи условия.

XIV. Правила по отношение на личните данни.

32. Настоящите Общи условия са изготвени при условията на законосъобразност, прозрачност и добросъвестност във връзка с обработката, събирането и съхранението на лични данни на участници в съответствие с приложимите разпоредби на националното и европейското законодателство в областта на личните данни ( Регламент 2016/679 на ЕП и на Съвета и Закон за защита на личните данни).

33.Всеки от Организаторите като в съответствие с императивните разпоредби на приложимото национално и европейско законодателство е изготвил Политики за сигурност и неприкосновеност на данните. Повече за тези Политики всеки участник може да научи като посети всеки следните сайтове: www.tesy.com; https://www.technopolis.bg/; https://www.technomarket.bg; https://techmart.bg/; https://www.tehnomix.bg/; https://www.praktiker.bg/; https://zora.bg; https://www.home-max.bg/

34. Всеки от Организаторите, самостоятелно и независимо, е предприел всички необходими технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Организаторите определят срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни.

35. Всеки участник - „субект на лични данни", събрани при провеждането на Кампанията има право на:

 • Информираност;
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

Повече информация за тези права участниците могат да намерят в информационното приложение, неразделна част от настоящите Общи условия.

36. Всеки участник предоставя на необходимите за участие в Кампанията лични данни и е информиран, че доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

 • идентификация на лицата във връзка със заявения ваучер за отстъпка на сайта www.tesyairindex.bg ;
 • идентификация на лицата при покупката на продукт в някой от посочените търговски обекти в Раздел III;
 • за статистически цели, като в процеса на обработката данните ще бъдат напълно анонимизирани, така че да бъде напълно невъзможно идентифицирането на участник.

37. При изпълнение на правилата за участие в Кампанията съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на Организаторите няма да бъдат:

 • обработвани от трети лица, освен ако предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.
 • трансферирани извън територията на Европейския съюз, както и няма да бъдат предоставяни на трета държава или международна организация.

38. Личните данни предоставени от участниците в Кампанията се съхраняват за срок не по-дълъг от периода, за който се провежда Кампанията. След приключването на последната, данните на участници ще бъдат незабавно изтрити и унищожени.

39. Личните данни, които ще се събират от Организаторите във връзка с участие Кампанията по начина, описан по-горе са следните: Ваши три имена, имейл адрес, адрес за контакти. Всеки участник заявява, че е предоставил точни и коректни данни.

XV. Други условия.

40. Организаторите имат неотменимо право да прекратят Кампанията по всяко време, в случай, че установят злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторите не дължат компенсация на Участниците.

41. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, факс и лично съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организаторите и други подобни, доколкото изявлението е записано технически, по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

42. В случай, че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организаторите, дори ако не е било получено.

43. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

44. За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

45. Всички разходи свързани с участието на Участника за участие в Кампанията, като достъп до Интернет мрежата и др. се поемат от Организаторите, са за сметка на Участника.

46. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената в т. 44 процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град Шумен.

47. Всички съобщения от Участници до Организаторите могат да бъдат изпратени в писмен вид на адрес: гр. София 1166, ж.к. София Парк, Блок 16 В, офис 2, ет.2 или по електронен път на e-mail адрес: contact@tesy.com.

48. Настоящите Общи условия влизат в сила от 00.00 ч. на 06.12.2018 г. и са валидни за Периода на Кампанията в случай, че не бъдат изменени, допълнени или отменени съгласно условията на Раздел X.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПРАВА НА УЧАСТНИЦИТЕ В КАМПАНИЯТА НА ТЕСИ И ПАРТНЬОРИ TESY Air Index

Ние Организаторите на Кампанията Tesy Air Index ценим всяко участие в Кампанията, както и считаме, че за успешното й провеждане и спазването на по-горе описаните Общи условия, Вие като участници трябва да сте запознати с правата си съгласно законодателството в областта на личните данни. Настоящето приложение има за цел да изложи накратко информационните права, с които разполагате.

1. Кой разполага с моите данни?

Данните, които предоставяте с попълването на ваучера на интернет страницата www.tesyairindex.com и заявявайки участие в кампанията се обработват от „ТЕСИ“ ООД, „ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „ТЕХНОМАРКЕТ“ АД, „ТЕХНОМИКС БГ“ ООД, „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД, „МАГНУМ-Д“ ЕООД, „ЗОРА-М.М.С.“ ООД, „БАУМАКС БЪЛГАРИЯ“ ООД, наричани "Организатори". Всеки един от организаторите обработва самостоятелно и независимо Вашите данни.

2. За какви цели се обработват моите данни?

Данните, които сте предоставили се обработват с цел успешното и справедливо провеждане на Кампанията, както и на основание приемането на по-горе описаните Общи условия за участие. За цели различни от посочените в Общите условия, данните Ви няма да бъдат обработвани, освен при Вашето изрично съгласие за това.

3. Могат ли данните ми да бъдат обработвани за цели различни от участието ми в Кампанията?

Организаторите се стремят да повишават качеството на предоставяните услуги, като високо ценят мнението на своите потребители. Данните Ви не могат да бъдат събирани за маркетингови цели и реклама на други продукти, освен в случаите на Вашето изрично дадено съгласие за това.

Ако желаете да получавате информация относно новите продукти, предстоящи кампании томболи и други, които организираме, моля отбележете, че сте съгласен да получавате такава информация на посочените от Вас детайли за контакт:

____ Съгласен съм да получавам информация.

____ Не съм съгласен да получавам информация.

Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, като това няма да навреди на участието ви в настоящата Кампания. Съгласието Ви може бъде оттеглено на като подадете писмена молба на адрес: гр. София 1166, ж.к. София Парк, Блок 16 В, офис 2, ет. 2 или по електронен път на e-mail адрес contact@tesy.com.

Вашите права

a. Право на информация

Вие имате правото да получите по всяко време информация относно обработката на Вашите данни. Ние ще Ви предоставим поисканата информация в подходящ срок от момента на поискването напълно безплатно.

При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 3 месеца, за което ще бъдете уведомен до 1 месец от получаване на искането.

b. Право на достъп

Вие можете да получите достъп до данните, които сте предоставили и които се обработват. Когато е подадено искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя в широко използвана електронна форма, освен ако участника не е поискал друго.

Моля обърнете внимание, че ще бъдат предоставени извлечения за личните данни, които са в процес на обработка. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи.

c. Право на корекции

Когато се обработват непълни или некоректни данни, Вие можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време. Това коригиране и допълване ще се случи в подходящ срок от уведомяването на Организаторите.

d. Право за изтриване

Вие можете да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити в следните случаи:

 • когато данните се обработват за цели различни от посочените в Общите условия;
 • когато счетете, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
 • когато оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

e. Право на ограничаване на обработването

Вие имате правото да ограничите обработването на Вашите лични данни, ако:

 • оспорвате точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • възразите срещу обработката на данните.

f. Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които се обработват във формат, който лесно можете да се разчете от компютър и да се пренесе към друга институция, например. Това се прилага само, когато

 • обработването на конкретните данни се основава на съгласието Ви; и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

g. Право на възражение

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с възникнала за Вас конкретна ситуация, на възражение срещу обработването на лични Ви данни.

Правото на възражение може да подадете до Организаторите, като в подходящ срок Вашето възражение ще бъде разгледано и ще бъдат предприети необходимите стъпки за отстраняване на неблагоприятните последици върху Вас.

h. Право на жалба

Вие имате право, когато счетете, че по някакъв начин е нарушено приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката данните Ви да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е компетентния надзорен орган, отговорен за защита основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и улесняването свободното движение на личните данни .

Упражняването на горепосочените права може да се осъществи чрез подаване на писмено заявление на адрес: гр. София 1166, ж.к. София Парк, Блок 16 В, офис 2, ет.2, като трябва да посочите име, e-mail, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, адрес за кореспонденция, дата и подпис. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път на e-mail адрес contact@tesy.com.

Моля обърнете внимание, че:

Чрез натискане на бутона „Запознах се с правата си", вие декларирате, че сте получили информацията описана горе в разбираема за вас форма и нямате възражения относно права си във връзка с обработката на личните Ви данни.